الف ۱۵ نظر جداگانه شماره ۶۰۲ (۲۷ مرداد ۱۳۹۴)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای 602
شماره سند 2319
توضیح نظر جداگانه مشترک قاضی میر حسین عابدیان، قاضی حمید رضا نیک بخت فینی و قاضی جمال سیفی
تاریخ ثبت 18/08/2015
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران قاضی میر حسین عابدیان، قاضی حمید رضا نیک بخت فینی و قاضی جمال سیفی
A15(IV) doc 2319-T-Opinion (18 August 2015) FA (1)
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴