الف ۱۵ نظر جداگانه شماره ۶۰۲ (۲۴ بهمن ۱۳۹۳)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای 602
شماره سند 2309
توضیح نظر جداگانه قاضی او. تامس جانسن موافق در بخشی و مخالف در بخش دیگر
تاریخ ثبت 13/02/2015
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران تامس جانسن
A15(IV) doc 2309-T-Opinion (13 February 2015) FA (1)
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴