الف ۱۵ نظر جداگانه شماره ۶۰۲ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای 602
شماره سند 2310
توضیح نظر جداگانه قاضی گابریل کرک مکدانلد موافق در بخشی و مخالف در بخش دیگر
تاریخ ثبت 02/03/2015
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران گابریل کرک مکدانلد
A15(IV) doc 2310-T-Opinion (2 March 2015) FA (1)
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴