الف۲ تصمیم شماره ۱ (۶ بهمن ۱۳۶۰)

شماره پرونده الف۲
شماره رای ۱-الف۲-هیئت عمومی
شماره سند ۹
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران ،گونار لاگرگرن، پی‌یر بله،نیلس منگارد، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، سید حسین عنایت
A2 doc 9 (1)
Case No: الف۲