الف ۲۸ تصحیح نظر شماره ۱۳۰ (۶ مهر ۱۳۷۰ )

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰
شماره سند ۱۲۶
توضیح تصحیح نظر چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 28/09/2001
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران چارلز ان. براوئر
A28 doc 126 Fr
Case No: الف۲۸