الف ۲۴ حکم نهایی شماره ۶۰۲ (۱۱ تیر ۱۳۹۳)

شماره پرونده الف۱۵(چهار)/ الف۲۴
شماره رای هیئت عمومی-الف۲۴/الف۱۵(چهار)-۶۰۲
شماره سند ۲۱۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/07/2014
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هانس فان هوته، بنگت برومس، هربرت کرونکه، حمیدرضا نیکبخت فینی، چارلز ان. براوئر، میرحسین عابدیان کلخوران، گبرییل کرک مکدانلد، سید جمال سیفی، او.تامس جانسن
A15(IV) doc 2155-T-Award (2 July 2014) FA
Case No: الف۱۵(چهار)/ الف۲۴