الف ۲۱ نظر جداگانه شماره ۶۲ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف۲۱
شماره رای دی.ئی.سی ۶۲-الف ۲۱-دیوان عمومی
شماره سند ۲۴
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 15/05/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران پرویز انصاری
A21 Doc 24
Case No: الف۲۱