الف ۲۱ تصمیم شماره ۶۲ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف ۲۱
شماره رای دی.ائی.سی62-الف ۲۱-دیوان عمومی
شماره سند ۲۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 04/05/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل،روبرت آر. برینر، میشل ویرالی، حمید بهرامی-احمدی،، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، پرویز انصاری معین، کارل اف. سیلنس
A21 Doc 22
Case No: الف ۲۱