الف ۱۸ نظر موافق شماره ۳۲ (۳۰ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 110
توضیح نظر موافق ماسک
تاریخ ثبت 21/09/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ماسک
A18 doc 110 FA
Case No: الف 18