الف۹ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۱ (۱۵‌ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف۹ و ۳۴۴
شماره رای ۱۵۱- ۳۴۴/الف ۹- شعبه ویژه
شماره سند ۶۷
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/09/1984
خواهان سینگر کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه ویژه
داوران گونار لاگرگرن، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
A9 Doc 67
Case No: الف۹ و ۳۴۴