الف۹ اصلاحیه حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۱ (۳۰ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف۹/ ۳۴۴
شماره رای الف۹/ ۳۴۴-۱۵۱-شعبه ویژه
شماره سند ۷۶
توضیح اصلاحیه حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/04/1985
خواهان سینگر کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه ویژه
داوران کارل-هانس بوکشتیگل،جرج اچ آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
A9 Doc 76 fr
Case No: الف۹/ ۳۴۴