الف۸ نظر مخالف شماره ۶۰۱ (۸ مهر ۱۳۸۸)

شماره پرونده الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱
شماره رای ۶۰۱-الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱- هیئت عمومی
شماره سند ۹۲۷
توضیح نظر مخالف محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 30/09/2009
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران محسن آقاحسینی
A3/A8/A9/A14/B61-FT-Dissenting
Case No: الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱