الف۸ نظر مخالف شماره ۱۰۰ (۲۳ دی ۱۳۷۰)

شماره پرونده الف۳/الف۸
شماره رای ۱۰۰-الف۳/الف۸-دیوان عمومی
شماره سند ۱۰۸
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن، ریچارد سی آلیسون
تاریخ ثبت 13/01/1992
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا و بل هلیکوپتر تکستران کامپانی
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن، ریچارد سی الیسون
A8 Doc 108
Case No: الف۳/الف۸