الف۸ نظر جداگانه شماره ۶۰۱ (۱۸ آبان ۱۳۸۸)

شماره پرونده الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱
شماره رای ۶۰۱-الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱- هیئت عمومی
شماره سند ۹۳۳
توضیح نظر جداگانه قاضی کوروش حسین عاملی، موافق در یک بخش، و مخالف در یک بخش
تاریخ ثبت 09/11/2009
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران کورش حسین عاملی
A3/A8/A9/A14/B61-FT-
Case No: الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱