الف۸ تصمیم شماره ۱۰۰ (۱۱ آذر ۱۳۷۰)

شماره پرونده الف۳/الف۸
شماره رای دیوان عمومی-الف۳/الف۸-۱۰۰
شماره سند ۱۰۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 02/12/1991
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا و بل هلیکوپتر تکسترون کامپانی
شعبه دیوان عمومی
داوران خوزه ماریا رودا، بنگت برومس، گایتانو آرانجیو-روئیتس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. آلیسون
A8 Doc 107
Case No: الف۳/الف۸