الف۴ قرار اعدادی شماره ۳۳ (۱۷ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف ۴ و الف ۱۵
شماره رای آی. تی. ال ۳۳-الف۴-۲
شماره سند ۷۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 06/02/1984
خواهان دولت جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
A4 doc 76
Case No: الف ۴ و الف ۱۵