الف۴ تصمیم شماره ۱۲۹ (۲ تیر ۱۳۷۶)

شماره پرونده الف۴/ الف۷/ الف۱۵ (ادعای اول: و، و سوم)
شماره رای دیوان عمومی-(ادعای اول: و، سوم) ۱۵الف/۷الف/۴الف-۱۲۹ دی. ائی. سی
شماره سند ۱۳۵۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/06/1997
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی، گایتانو آرانجو-روئیتس، بنگت برومس، جرج اچ. آلدریچ، اسداله نوری،کورش حسین عاملی، ریچارد ام. ماسک، محسن آقاحسینی، چارلز تی. دانکن
A15 doc 1356-T-Decision (23 June 1997) fr
Case No: الف۴/ الف۷/ الف۱۵ (ادعای اول: و، و سوم)