الف۳ نظر مخالف شماره ۶۰۱ (۲ مهر ۱۳۸۸)

شماره پرونده الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱
شماره رای ۶۰۱-الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱- هیئت عمومی
شماره سند ۹۲۵
توضیح نظر مخالف حمیدرضا علومی یزدی
تاریخ ثبت 24/09/2009
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران حمیدرضا علومی یزدی
B61 doc 925 FA
Case No: الف۳/الف۸/الف۹/الف۱۴/ب۶۱