الف۳ نظر مخالف شماره ۱۰۰ (۳۱ تیر ۱۳۷۱)

شماره پرونده الف۳/الف۸
شماره رای دیوان عمومی-الف۸/الف۳-۱۰۰دی.ای.سی
شماره سند ۱۰۹
توضیح نظر مخالف جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 22/07/1992
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا و بل هلیکوپتر تکسترون کامپانی
شعبه دیوان عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ
A8 Doc 109
Case No: الف۳/الف۸