الف۳۲ قراراعدادی شماره ۸۲ (۱۰ فروردین ۱۳۷۸)

شماره پرونده الف۳۲ و ب۵۴
شماره رای آی.تی.ال ۸۲-ب۵۴-۱
شماره سند ۵۰
توضیح قراراعدادی
تاریخ ثبت 30/03/1999
خواهان وزارت صنایع جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران بنگت برومس، چارلز تی. دانکن، اسدالله نوری
A32 Doc 50 FA
Case No: الف۳۲ و ب۵۴