الف۲ نظرمخالف شماره ۱ (۶ بهمن ۱۳۶۰)

شماره پرونده الف۲
شماره رای ۱-الف۲-هیئت عمومی
شماره سند ۱۰
توضیح نظرمخالف
تاریخ ثبت 26/01/1982
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران محمود م. کاشانی،‌ شفیع شفیعی، سید حسین عنایت
A2 doc 10 fr
Case No: الف۲