الف۲۸ نظر موافق شماره ۱۳۰ (۱۶ دی ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف ۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰
شماره سند ۱۱۷
توضیح نظر موافق
تاریخ ثبت 05/01/2001
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران جرج اچ. آلدریچ
A28 doc 117
Case No: الف ۲۸