الف۲۸ نظر موافق شماره ۱۳۰ (۱۰ بهمن ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰
شماره سند ۱۱۹
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 19/12/2000
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ریچارد ام. ماسک
A28 doc 119
Case No: الف۲۸