الف۲۸ نظر جداگانه شماره ۱۳۰ (۴ مهر ۱۳۸۰)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای ۱۳۰-الف۲۸-هیئت عمومی
شماره سند ۱۲۵
توضیح نظر جداگانه چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 26/09/2001
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران چارلز ان. براوئر
A28 doc 125 FA
Case No: الف۲۸