الف۲۸ نظرموافق و مخالف شماره ۱۳۰ (۱۵ دی ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰
شماره سند ۱۱۵
توضیح نظر موافق و مخالف بنگت برومس
تاریخ ثبت 04/01/2000
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران بنگت برومس
A28 doc 115
Case No: الف۲۸