الف۲۸ تصحیح نظر جداگانه شماره ۱۳۰ (۶ مهر ۱۳۸۰)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای ۱۳۰-الف۲۸-هیئت عمومی
شماره سند ۱۲۶
توضیح تصحیح نظر جداگانه چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 28/09/2001
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران چارلز ان. براوئر
A28 doc 126
Case No: الف۲۸