الف۲۸ بیانیه شماره ۱۳۰ (۲ دی ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰- دی ای سی
شماره سند ۱۱۴
توضیح بیانیه رئیس دیوان
تاریخ ثبت 22/12/2000
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی
A28 doc 114
Case No: الف۲۸