الف۲۷ نظر موافق شماره ۵۸۶ (۲۰ خرداد ۱۳۷۷)

شماره پرونده الف۲۷
شماره رای ۵۸۶-الف ۲۷-هیئت عمومی
شماره سند ۳۷
توضیح نظر موافق کورش حسین عاملی
تاریخ ثبت 05/06/1998
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران کورش حسین عاملی
A27 Doc 37
Case No: الف۲۷