الف۲۷ حکم نهایی شماره ۵۸۶ (۱۵ خرداد ۱۳۷۷)

شماره پرونده الف۲۷
شماره رای ۵۸۶-الف۲۷-دیوان عمومی
شماره سند ۳۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/06/1998
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی، بنگت برومس، گایتانو آرانجو-روئیتس، اسداله نوری، چالز تی. دانکن ،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. الیسون
A27 Doc 33
Case No: الف۲۷