الف۲۴ حکم جزیی شماره ۵۹۰ (۷ دی ۱۳۷۷)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای دیوان عمومی-الف۲۴/الف۱۵ (چهار)-۵۹۰
شماره سند ۱۳۷۹
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 28/12/1998
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی، بنگت برومس، گایتانو آرانجیو-روئیتس، اسداله نوری، چارلز تی. دانکن ،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. آلیسون
A15(IV) doc 1379-T-Award (28 December 1998) FA
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴