الف۱ نظر جداگانه شماره ۱۲ (۱۲ مرداد ۱۳۶۱)

شماره پرونده الف۱
شماره رای ۱۲-الف۱-دیوان عمومی
شماره سند ۴۹
توضیح نظر مستقل آقایان آلدریچ، هولتزمان و ماسک اعضای دیوان، راجع به موضوع نحوه تعلق بهره حاصله در حساب تامینی
تاریخ ثبت 03/11/1982
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران جورج اچ. آلدریچ، هوارد ام. هولتزمان، ریچارد ام. ماسک
A1 doc 49-2 fr
Case No: الف۱