الف۱ تصمیم شماره ۸ (۱۳ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده الف1
شماره رای 8-الف 1-دیوان عمومی
شماره سند 65
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 03/11/1982
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران گونار لاگرگرن، پی‌یر بله، محمود م. کاشانی،نیلس منگارد، هوارد م. هولتزمان، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
A1 doc 65
Case No: الف1