الف۱۷ اصلاح تصمیم شماره ۳۷ (۸ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف۱۷
شماره رای الف۱۷-۳۷-دیوان عمومی
شماره سند ۱۳۰
توضیح اصلاح تصمیم
تاریخ ثبت 30/09/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هانس بوکشتیگل، حمید بهرامی احمدی، ویلم ریپهاخن ،نیلس منگارد، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر
A17 Doc 130 fr
Case No: الف۱۷