الف۱۵ نظر موافق شماره ۳۰۶ (۵ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف۱۵ (ادعای ۱:ز)
شماره رای ۳۰۶-الف۱۵ (اول: ز) دیوان عمومی
شماره سند ۸۶۴
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، کارل اف. سیلنز
تاریخ ثبت 27/10/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، کارل اف. سیلنز
A15 doc 864-T-Opinion (27 september 1987)
Case No: الف۱۵ (ادعای ۱:ز)