الف۱۵ نظر موافق شماره ۱۲۹ (۲ تیر ۱۳۷۶)

شماره پرونده الف۴/ الف۷/ الف۱۵ (ادعای اول: و، و سوم)
شماره رای دی. ائی. سی ۱۲۹-الف۴/ الف۷/ الف۱۵ (ادعای اول: و، و سوم)-دیوان عمومی
شماره سند ۱۳۵۷
توضیح نظر موافق اسداله نوری،کورش-حسین عاملی، محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 23/06/1997
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران اسداله نوری،کورش-حسین عاملی، محسن آقاحسینی
A15 doc 1357 FA (Dec 129-A4&A7&A15)
Case No: الف۴/ الف۷/ الف۱۵ (ادعای اول: و، و سوم)