الف۱۵ قرار اعدادی شماره ۶۳ (۲۹ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵
شماره رای ۶۳-الف۱۵(بخش اول:ز) دیوان عمومی
شماره سند ۸۰۲
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 20/08/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، روبرت آر. برینر، میشل ویرالی،حمید بهرامی احمدی، هوارد ام. هولتزمن ،محسن مصطفوی جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر
A15 doc 802 FA (ITL 63-A15)
Case No: الف۱۵