الف۱۵ قرار اعدادی شماره ۳۳ (۱۷ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف ۴ و الف ۱۵
شماره رای آی. تی. ال ۳۳-الف ۱۵(بخش سوم)-۲
شماره سند 291
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 06/02/1984
خواهان دولت جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
A15 doc 291 FA (ITL 33-A4&A15(III)-2)
Case No: الف ۴ و الف ۱۵