الف۱۴ حکم شماره ۸۸ (۱۵ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف۱۴
شماره رای ۸۸-الف۱۴-۲
شماره سند ۲۷
توضیح حکم بر رد بخشی از ادعا به دلیل عدم صلاحیت
تاریخ ثبت 06/12/1983
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا و اف.ام.سی کورپوریشن
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
A14 doc 27
Case No: الف۱۴