الف۱۳ حکم جزیی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۶۸ (۳ اسفند ۱۳۷۴)

شماره پرونده الف۱۳/الف۱۵ (ادعاهای شماره یک و چهار:ج) و الف۲۶ (ادعاهای شماره یک، دو و سه)
شماره رای دیوان عمومی-الف۱۳/الف ۱۵ و الف ۲۶(ادعاهای شماره سه)-۵۶۸
شماره سند ۱۳۰۸
توضیح حکم جزیی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/02/1996
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی، بنگت برومس، گایتانو آرانجو-روئیتس، اسداله نوری، چالز تی. دانکن ،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد سی. آلیسون
A13 Doc 1308 fr
Case No: الف۱۳/الف۱۵ (ادعاهای شماره یک و چهار:ج) و الف۲۶ (ادعاهای شماره یک، دو و سه)