الف۱۱ نظر مخالف و موافق شماره ۵۹۷ (۱۹ فروردین ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۱۱
شماره رای ۵۹۷-الف۱۱-هیئت عمومی
شماره سند ۱۳۵
توضیح نظر مخالف و موافق بنگت برومس
تاریخ ثبت 07/04/2020
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران بنگت برومس
A11 doc 135 fr
Case No: الف۱۱