الف۱۱ نظرجداگانه شماره ۵۹۷ (۱۰ تیر ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۱۱
شماره رای ۵۹۷-الف۱۱-هیئت عمومی دیوان
شماره سند ۱۳۹
توضیح نظرجداگانه ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 30/06/2000
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ریچارد ام. ماسک
A11 doc 139
Case No: الف۱۱