الف۱۱ تصحیح نظر موافق و مخالف شماره ۵۹۷ (۲۵ فروردین ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۱۱
شماره رای ۵۹۷-الف۱۱-هیئت عمومی
شماره سند ۱۳۶
توضیح تصحیح نظر موافق و مخالف بنگت برومس
تاریخ ثبت 13/04/2000
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران بنگت برومس
A11 doc 136fr
Case No: الف۱۱