اعلام نظر شماره ۶۶ (۲۹ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۶۶-۲۹۸-۲ آی. تی. ال
شماره سند ۱۱۱
توضیح اعلام نظر حمید بهرامی احمدی در مورد نظریه حقوقی صادره از طرف دو نفراز داوران محترم شعبه دو در مورد پرونده شماره ۱۹۸
تاریخ ثبت 19/01/1987
خواهان جیمز ام. ساقی، مایکل آر. ساقی، و آلن ج. ساقی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C298 Doc 111 FA
Case No: ۲۹۸