اعلام نظر شماره ۳۱۴ (۲ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۱۴-۲۴-۱
شماره سند ۳۰۸
توضیح اعلام نظر آقای عاملی
تاریخ ثبت 24/08/1987
خواهان استارت هوزینگ کورپوریشن،‌ استارت سیستمز، اینک، استارت هوزینگ اینترنشنال، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران،‌بانک عمران، بانک ملت
شعبه یک
داوران کوروش-حسین عاملی
C24 Doc 308
Case No: ۲۴