اعلام نظر شماره ۲۷۱ (۵ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۴
شماره رای ۲۷۱-۳۳۴-۲
شماره سند ۸۳
توضیح اعلام نظر حمید بهرامی احمدی در مورد رای شماره ۲۷۱
تاریخ ثبت 26/11/1986
خواهان کازموس اینجینیرینگ، انکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C334 Doc 83
Case No: ۳۳۴