اعلام نظر شماره ۱۸۴ (۱۴ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۶۱
شماره رای ۱۸۴-۱۶۱-۱
شماره سند ۱۱۳
توضیح اعلام نظر قاضی عاملی
تاریخ ثبت 03/02/1987
خواهان آی.ان. ا کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کوروش-حسین عاملی
C161 Doc 113
Case No: ۱۶۱