اعلامیه شماره ۵۶۳ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۸۲۷
شماره رای ۵۶۳-۸۲۷-۲
شماره سند ۱۰۳
توضیح اعلامیه کورش حسین عاملی
تاریخ ثبت 08/05/1995
خواهان محبت الله سبحانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران کورش حسین عاملی
C827 Doc 103
Case No: ۸۲۷