اعلامیه شماره ۳۰۹ (۱۶ تیر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۳۰۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۴۰
توضیح اعلامیه قاضی انصاری دائر بر دلایل عدم امضا رأی ۱۲۹
تاریخ ثبت 07/07/1987
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C129 Doc 440 fr
Case No: ۱۲۹