اعلامیه تصحیح شماره ۱۳ (۶ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۸
شماره رای ۱۳-۳۸۸-هیئت عمومی آی. تی. آم.
شماره سند ۱۰۷
توضیح اعلامیه تصحیح نظر هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 28/10/1983
خواهان ای-سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هوراد ام. هولتزمن
Case No: ۳۸۸