اظهارنظر شماره ۶۱ (۲۱ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۸
شماره رای ۶۱-۱۸۸-۲
شماره سند ۱۱۵
توضیح اظهارنظر جرج اچ. آلدریچ درباره دلایل قاضی شفیعی جهت عدم امضای احکام ۵۸-۴۴۹-۳ ، ۵۹-۲۲۰-۲, ۶۰-۸۳-۲, ۶۱-۱۸۸-۲
تاریخ ثبت 13/10/1983
خواهان گروئن اسوشییتس اینکورپوریتد
خوانده شرکت خانه سازی ایران، وزارت بهداری و بهزیستی، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C188 Doc 115 fr
Case No: ۱۸۸